Het doel van de Audiovisuele Federatie Nederland is het behartigen van de belangen van facilitaire bedrijven die audiovisuele middelen en diensten leveren. Voor het realiseren van film- en videoproducties zijn de facilitaire bedrijven onmisbaar. Vakmanschap en het gebruik van hoogwaardige apparatuur bepalen het effect van de boodschap die een content maker wil overbrengen. De AFN behartigt de belangen van de gehele sector en is daarmee onafhankelijk van de drager en het medium. De federatie treedt op als gesprekpartner voor het ontwikkelen en afstemmen van beleid in de Nederlandse audiovisuele industrie en vertegenwoordigt de facilitaire branche in het buitenland.

AFN

Facilitaire bedrijven | AV-bedrijven | Toeleveranciers van audiovisuele middelen | AV diensten

De kerndiensten van de facilitaire bedrijven lopen uiteen van licht, geluid, video en film. De AFN bundelt hun krachten en probeert innovatief, efficiënt en veilig produceren te stimuleren.

Respectvol en veilig samenwerken is voor de leden van groot belang. Onder meer zal de AFN deelnemen aan het MediaPact Respectvol Samenwerken en bijdragen aan de uitvoering daarvan door middel van concrete maatregelen, zoals scholing. Op het gebied van duurzaam ondernemen zal de AFN kennisuitwisseling bevorderen en “groene initiatieven” van harte ondersteunen.

De AFN bestaat voor en door haar leden. Van de leden wordt gevraagd een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitbouw van de vereniging.

AFN

Bestuur en organisatie

De AFN is opgericht door de drie initiatiefnemers: The Crew, EMG en NEP. De directie is in handen van George Freriks. In eerste instantie wordt de focus gelegd op de lobby naar beleidsbepalers bij de centrale overheid en op groei van de vereniging. In de loop van het jaar wordt de leden gevraagd een nieuw bestuur te kiezen.

Van links naar rechts:
René Delwel (EMG), Arjan van Westerloo (NEP), George Freriks en Job Scholtze (The Crew).

AFN boardmembers

Veelgestelde vragen:

In the audio visual industry the Dutch have a reputation for being very efficient in the delivery of resources and a joy to work with. The quality of equipment is high as well as their work mentality. This is the reason why our facility companies are world wide invited for big events like the Olympics. They make sure that the show will go on, anytime, anywhere.

Facility companies in the Netherlands have excellent logistics and work protocols. Therefore it makes sense that many succesful television formats are oiginatedr in the Netherlands; hence creating a production hub for international content creators. Live registration with 30 remote cameras, top notch CGI video art, laser and lightshows for world famous DJ’s, intelligent robotics and set construction; we make it happen.

Alle bedrijven die als primair verdienmodel hebben het verhuren en leveren van audiovisuele faciliteiten ten behoeve van film- en videoproducties kunnen lid worden van de AFN met dien verstande dat:

• Het een bedrijf dient te zijn met minimaal 2 fte’s in vaste dienst (dus geen ZZP-ers);
• Het bedrijf streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening;
• Het bedrijf zich committeert aan de Nederlandse wet- en regelgeving;
• Het bedrijf zich conformeert aan hetgeen binnen de AFN wordt afgesproken;
• Het bedrijf informatie deelt zodat de AFN in staat gesteld wordt om over de branche te rapporteren;
• Het bedrijf een actieve bijdrage levert in de communicatie naar buiten;
• Het bedrijf de ambitie heeft om zich voor meerdere jaren voor belangenbehartiging van de facilitaire branche in te zetten.

Leden van de AFN zijn in een vroeg stadium betrokken bij relevante beleidsvorming voor facilitaire bedrijven in de Nederlandse AV-industrie. In gezamenlijkheid worden standpunten ingenomen ten aanzien van maatregelen die het ondernemerschap en de kwaliteit van dienstverlening in deze sector bevorderen. En de federatie heeft een sterke lobby ten aanzien van nieuwe wet- en regelgeving die de branche zou kunnen beïnvloeden.

Leden van de AFN laten hun stem horen in de afstemming met andere brancheorganisaties. Hierdoor worden de belangen van facilitaire bedrijven op het vlak van kwalitatief hoogwaardige diensteverlening behartigd.

Leden van de AFN krijgen toegang tot een platform voor kennisdeling met als doel om de sector als geheel te versterken in bedrijfsmatigheid en winstgevendheid. Ook wordt hier informatie gedeeld over beleid ten aanzien van de verbetering van arbeidsomstandigheden, kwaliteit, duurzaamheid en innovaties. Door het delen van best practises en efficiënte werkmethodieken wordt de goede reputatie van de Nederlandse facilitaire bedrijven verder verstevigd naar opdrachtgevers.

Leden van de AFN zijn onderdeel van de zichtbaarheid en bekendheid van de sector in Nederland en op het internationale speelveld.

De belangen van de sector worden door de AFN behartigd richting: overheid, opdrachtgevers en stakeholders zoals opleidingsinstituten, andere branchevereniginge en fondsen.

De AFN is gesprekpartner; bijvoorbeeld voor aanpassingen in de protocollen voor OB-vans in zero emissie zones in binnensteden en voor afstemming van inhuurbeleid door televisie- en filmproductenten.

De AFN is initiator; bijvoorbeeld voor betere afstemming van productieclusters in relatie tot de Arbeidstijdenwet en ten behoeven van optimalisatie in de planning.

De AFN is facilitator; bijvoorbeeld voor kennis en educatie als gevolg van het MediaPact Respectvol Samenwerken en als centraal informatiepunt voor het facilitaire branchesegment.

AFN Leden

AFN member
AFN member
AFN member
AFN member
AFN member
AFN member
AFN member Postlounge
AFN member Lichtmatcht
AFN member Egripment
AFN member Audio Depot
AFN member Walk in The Park
AFN member Hoens Creative in The Park
AFN member Videobrix
AFN member Allus broadcast Facilities
AFN member 2 Sat Europe
AFN member Bourgonge
AFN member Light Image
AFN member Ampco Flashlight
AFN member Eventec


Meer weten?

AFN

Q2 – In gesprek met de overheid inzake de wet- en regelgeving op het gebied van ZE zone’s en de toegankelijkheid van deze zones t.b.v. producties.

Q2 - In gesprek met de overheid inzake de uitvoering van de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare Arbeidsvoorwaarden.

Q3 - Open dagen en het bevorderen dat stakeholders nader kennis maken met de sector.

Q3 - Het entameren van overleg met onderwijsinstellingen met als doel te samenwerking tussen onderwijs en de sector te intensiveren en concrete afspraken te maken.

Q3 - Evaluatie van en discussies entameren over wijze van aanbesteden van opdrachten in de facilitaire sector.

Q3 - Het in kaart brengen van de facilitaire sector in cijfers.

Q4 - Het bevorderen dat de sector zich op positieve wijze internationaal kan profileren.

Q4 - Het verder aantrekkelijk maken van de sector in het kader van onder meer talentontwikkeling.

Q4 – Professionalisering van kennisuitwisseling voor de leden van AFN.

Note

The images on this website are provided by the members of AFN that each own their respective copyrights and trademarks. Some pictures are produced by Sander Mulkens. To copy, use, alter these images is strictly prohibited and is an infringement of their intellectual property rights.